Front cover (2).jpg
Back cover (1).jpg
קופת צדקה פתוח.png

קופת הצדקה שלי

ספר קרטון שצורתו כצורתה של קופת הצדקה

שבעה עמודים

כל עמוד מתייחס לרגע אחר שיש בו עניין לתת צדקה

 

כתיבה: דאברושי הנדל 

ציור- ר. דויד 

:סרטון של הספר להמחשה